ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Instrukcja dla kandydata

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 4 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie:    

 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję
  Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.
 1. Na rok szkolny 2019/2020 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły
  I stopnia w zawodach:

a) Technikum:

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik eksploatacji portów i terminali

b) Branżowa szkoła I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych

mechatronik

operator obrabiarek skrawających

 

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu ósmoklasity,

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Wynik przedstawiony w procentach z:

Punktacja

języka polskiego

mnoży się przez 0,35

maksymalnie 35 punktów

matematyki

maksymalnie 35 punktów

języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

maksymalnie 30 punktów

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, technika, język obcy *)

technik eksploatacji portów i terminali

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, WOS, historia, geografia, informatyka, język obcy *)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

mechatronik

operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, technika, język obcy *)

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem   o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

 

Uzyskanie wysokiego miejsca   w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

 

 1. W pierwszej kolejności do szkoły są przyjmowani laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

 

język polski

matematyka

 

celujący

po 35 punktów

bardzo dobry

po 30 punktów

dobry

po 25 punktów

dostateczny

po 15 punktów

dopuszczający

po 10 punkty

 

 

język obcy nowożytny

celujący

30 punktów

bardzo dobry

25 punktów

dobry

20 punktów

dostateczny

10 punktów

dopuszczający

5 punktów

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Termin

Działanie

od 13 maja 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 lipca 2019 r.

do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.

Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

Termin

Działanie

od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 1. Terminy składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej są określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe.

 

Klauzula dotycząca rekrutacji do klas pierwszych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 4 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie:    

 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej decyzję
  Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.
 • Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

 

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.
 1. Na rok szkolny 2019/2020 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły
  I stopnia w zawodach:

a) Technikum:

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik eksploatacji portów i terminali

b) Branżowa szkoła I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z:

Punktacja

języka polskiego

 

 

 

mnoży się przez 0,2

maksymalnie 20 punktów

historii i wiedzy o społeczeństwie

maksymalnie 20 punktów

matematyki

maksymalnie 20 punktów

przedmiotów przyrodniczych

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalnie 20 punktów

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

technik eksploatacji portów i terminali

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, WOS, historia, geografia, informatyka, język obcy *)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem   o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

 

Uzyskanie wysokiego miejsca   w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

 

 1. W pierwszej kolejności do szkoły są przyjmowani laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

 

język polski

matematyka

 

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 

historia

wiedza o społeczeństwie

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

biologia

chemia

fizyka

geografia

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

język obcy nowożytny

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Termin

Działanie

od 13 maja 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 lipca 2019 r.

do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.

Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

Termin

Działanie

od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 1. Terminy składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej są określone w przepisach.

 

 

Klauzula dotycząca rekrutacji do klas pierwszych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 

Ulotka reklamowa 2018

Ulotka reklamowa Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Ulotka reklamowa Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Dni otwarte Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Dni otwarte Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej 2018 r.

Podkategorie

Kierunki kształcenia w TECHNIKUM NR 4

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechatronik
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik mechanik - operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC)

Kierunki kształcenia w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających