ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Regulamin rekrutacji na rok 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 4 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie:   

 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019.
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.

2. Na rok szkolny 2018/2019 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

a) Technikum:

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik eksploatacji portów i terminali

b) Branżowa szkoła I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

 

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z:

Punktacja

języka polskiego

 

 

 

mnoży się przez 0,2

maksymalnie 20 punktów

historii i wiedzy o społeczeństwie

maksymalnie 20 punktów

matematyki

maksymalnie 20 punktów

przedmiotów przyrodniczych

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalnie 20 punktów

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

oraz najwyższe oceny z 2 przedmiotów spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

technik eksploatacji portów i terminali

język polski, matematyka

oraz najwyższe oceny z 2 przedmiotów spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, WOS, historia, geografia, informatyka, język obcy *)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka

oraz najwyższe oceny z 2 przedmiotów spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum   z wyróżnieniem

7 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem   o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca            w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

 

język polski

matematyka

 

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 

historia

wiedza o społeczeństwie

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

biologia

chemia

fizyka

geografia

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

język obcy nowożytny

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 

Zasady przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego:

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

język obcy nowożytny

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Termin

Działanie

od 18 maja 2018 r.
do 18 czerwca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 05 lipca 2018 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym.

06 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych               i niezakwalifikowanych.

od 06 lipca 2018 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia    o wyborze tej szkoły.

od 06 lipca 2018 r.
do 12 lipca 2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

Termin

Działanie

od 13 lipca 2018 r.
do 17 lipca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 09 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                w postępowaniu rekrutacyjnym.

10 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                      i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 10 sierpnia 2018 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia    o wyborze tej szkoły.

do 13 sierpnia 2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

14 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

11. Terminy składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej są określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe.

 

Regulamin rekrutacji na rok 2017-18

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM NR 4 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie:

 • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych  szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.
 • ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.

 

2. Na rok szkolny 2017/2018 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły
I stopnia w zawodach:

a) Technikum:

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik eksploatacji portów i terminali

b) Branżowa szkoła I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

 

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)   posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b)  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z:

Punktacja

języka polskiego

 

 

 

mnoży się przez 0,2

maksymalnie 20 punktów

historii i wiedzy o społeczeństwie

maksymalnie 20 punktów

matematyki

maksymalnie 20 punktów

przedmiotów przyrodniczych

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalnie 20 punktów

 

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

technik eksploatacji portów i terminali

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, WOS, historia, geografia, informatyka, język obcy *)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum         z wyróżnieniem

7 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem           o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem    o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca            w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

 

język polski

matematyka

 

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 

historia

wiedza o społeczeństwie

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

biologia

chemia

fizyka

geografia

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

język obcy nowożytny

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Zasady przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego:

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

język obcy nowożytny

celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata

b)  niepełnosprawność kandydata

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Termin

Działanie

od 19 maja 2017 r.
do 19 czerwca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 czerwca 2017 r.
do 27 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 06 lipca 2017 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym.

07 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych               i niezakwalifikowanych.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia    o wyborze tej szkoły.

od 07 lipca 2017 r.
do 13 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

14  lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

Termin

Działanie

od 14 lipca 2017 r.
do 18 lipca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 sierpnia 2017 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

7 dni od dnia otrzymania odwołania

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

11 sierpnia 2017 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 14 sierpnia 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 16 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Wolne miejsca.

Gimnazjalisto!

Wciąż czekają na Ciebie wolne miejsca w zawodach:

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zapraszamy...

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 06 maja -21 czerwca 2016

UWAGA !!! Kandydaci wybierający oddziały sportowe i/lub dwujęzyczne muszą złożyć wniosek do 20 maja 2016.  Po tym terminie nie będzie możliwe wybranie takich oddziałów na listę preferencji.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie www.slaskie.edu.com.pl

 

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

 1. Informacje-wybranie z listy miejscowości i nazwy gimnazjum macierzystego
 2. Dane osobowe- uzupełnienie swoich danych osobowych
 • Podanie adresu email jest niezbędne, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła
 1. Dane rodziców-uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
 2. Preferencje-wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
 3. Drukowanie wniosku -wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w ostatnim kroku  (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie-po kilku dniach na koncie kandydata znajdzie się taka informacja
 • w przypadku zaznaczenia spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z wymienionych kryteriów konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 30 czerwca 2016r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia ( konkursy)

III  ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 24 czerwca - 28 czerwca 2016r

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

15 lipca 2016r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

 

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 15 lipca do 21 lipca 2016r.

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

22 lipca 2016r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Regulamin rekrutacji 2016/17

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 4 I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie:

 • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych  i klas pierwszych liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2016/2017.
 • ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.

 

2. Na rok szkolny 2016/2017 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:

a) Technikum:

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik eksploatacji portów i terminali

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

 

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)   posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b)  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)   wyniki egzaminu gimnazjalnego;

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

c)   świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

d)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

5. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji:

Suma punktów jaką może uzyskać kandydat do szkoły wynosi maksymalnie 200 punktów.

a)   ilość punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów

b)  ilość punktów możliwa do uzyskania z przeliczenia ocen z języka polskiego i 3 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 80 punktów

c)  ilość punktów możliwa do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie wynosi maksymalnie 20 punkty

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z:

Punktacja

języka polskiego

 

 

 

mnoży się przez 0,2

maksymalnie 20 punktów

historii i wiedzy o społeczeństwie

maksymalnie 20 punktów

matematyki

maksymalnie 20 punktów

przedmiotów przyrodniczych

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalnie 20 punktów

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

technik eksploatacji portów i terminali

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

matematyka, fizyka, WOS, historia, geografia, informatyka, język obcy *)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Zasady przyznawania punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

20 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum         z wyróżnieniem

5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem           o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem    o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca            w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

 

 

język polski

matematyka

 

celujący

20 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 

historia

wiedza o społeczeństwie

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

biologia

chemia

fizyka

geografia

celujący

20 punktów

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

język obcy nowożytny

celujący

20 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata

b)  niepełnosprawność kandydata

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Termin

Działanie

od 06 maja 2016 r.

do 21 czerwca 2016 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 30 czerwca 2016 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 lipca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych               i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19 lipca 2016 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia    o wyborze tej szkoły.

od 15 lipca 2016 r.
do 21 lipca 2016 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum     i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

22 lipca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

Termin

Działanie

od 22 lipca 2016 r.

do 27 lipca 2016 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 lipca 2016 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 sierpnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                      i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej              z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                          w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

7 dni od dnia otrzymania odwołania

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

do 19 sierpnia 2016 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia    o wyborze tej szkoły.

do 23 sierpnia 2016 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum      i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 31 sierpnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz podreczników w roku szkolnym 2015-16

 

 

TECHNIKUM

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

I

Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, część 1

 

K. Mrowcewicz

 

 

STENTOR

498/1/2012

Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, część 2

A. Nawrocki

D. Siwicka

 

 

STENTOR

498/2/2102

II

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura, część 1

 

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura, część 2.

E. Paczoska

STENTOR

199/03

 

 

50/04

III - IV

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura. Podręcznik dla III klasy liceum          i technikum

 

J. Kopciński

STENTOR

200/04

2.

Matematyka

I - IV

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony

 

A. Cewe

M. Krawczyk

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

596/1/2012

596/2/2013

596/3/2014

I - IV

(technik eksploatacji portów i terminali)

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy

A. Cewe

M. Krawczyk

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

549/1/2012

549/2/2013

549/3/2014

3.

Historia

I - II

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006

A. Brzozowski

G. Szczepański

STENTOR

 

537/2012

4.

Język angielski

I

Matura Focus 2

A2+/B1

D. Brayshaw

B. Michałowski

Pearson

 

672/2/2013/2015

II

Matura Choices Pre - Intermediate

A. Sikorzyńska
M. Harris

 

Pearson

Education

522/2/2012

Longman Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chanoller

Longman

Pearson

696/2014

III

Oxford Matura Trainer

Poziom podstawowy

 

G. J. Manin

D. Gryca

J. Sobierska

J. Sosnowska

 

Oxford

University Press

688/1/2014

IV

Oxford Repetytorium

J. Quintana

I. Gąsiorkiewicz - Kozłowska

Oxford

University Press

688/1/2014

5.

Podstawy przedsiębiorczości

I - II

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Wydawnictwo Szkolne PWN

427/2012

6.

Wiedza

o społeczeństwie

I

Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

Z. Smutek

J. Maleska

OPERON

407/2011

7.

Chemia

I

To jest chemia.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

NOWA ERA

438/2012

8.

Język niemiecki

I

Infos 1A

Infos 1 B

C. Serzysko

B. Sekulski

 

Pearson

451/1/2012

451/2/2012

II

Infos 1B

Infos 2 A

C. Serzysko

B. Sekulski

 

Pearson

451/2/2012

451/3/2012

III

Infos 2 B

B. Sekulski

Pearson

451/4/2012

IV

Infos 3 A

B. Sekulski

N. Drabich

T. Gajownik

Pearson

451/5/2012

9.

Historia

i społeczeństwo

II

Historia i społeczeństwo.

Wojna i wojskowość

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

667/3/2013

III

Historia i społeczeństwo.  Ojczysty Panteon   i ojczyste spory

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

644/1/2013

IV

Historia i społeczeństwo.  Europa i świat

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

667/1/2013

Historia i społeczeństwo.  Rządzący                i rządzeni

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

667/4/2013

10.

Fizyka

I

Odkryć fizykę.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

M. Braun

W. Śliwa

NOWA ERA

447/2012

II

Zrozumieć fizykę 1.

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn – Byczuk

E. Wójtowicz

 

NOWA ERA

632/1/2013

III

Zrozumieć fizykę 1.

Zrozumieć fizykę 2.

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn – Byczuk

E. Wójtowicz

 

NOWA ERA

632/1/2013

632/2/2013

IV

Zrozumieć fizykę 2.

Zrozumieć fizykę 3.

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn – Byczuk

E. Wójtowicz

 

NOWA ERA

632/2/2013

632/3/2013

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

NOWA ERA

426/201

12.

Informatyka

I

Informatyka zakres podstawowy.

Odkrywamy na nowo

A. Gawełek

OPERON

452/2012

13.

Wiedza

o kulturze

I

Wiedza o kulturze

W. Panek

Wydawnictwo Polskie

w Wołominie

366/2011/2015

14.

Biologia

I

Biologia na czasie

E. Bonar

W. Krzeszowiec - Jeleń

S. Czachorowski

NOWA ERA

450/2012

15.

Geografia

I

Oblicza geografii.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

NOWA ERA

433/2012

II

(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego      i technikum.

Zakres rozszerzony

R. Malarz

M. Więckowski

NOWA ERA

501/1/2012

III

(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego     i technikum.

Zakres rozszerzony

T. Rachwał

NOWA ERA

501/2/2012

IV

(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego     i technikum.

Zakres rozszerzony

M. Więckowski

R. Malarz

NOWA ERA

501/3/2014

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

I - III

Język polski. Odkrywamy na nowo.

Część 1

J. Kusiak

OPERON

526/1/2012/2015

2.

Matematyka

I - III

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej

 

 

 

A. Cewe

M. Krawczyk

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

543/2012

3.

Język angielski

I - III

Oxford Solutions Elementary

 

T. Falla

P. Davies

OXFORD

 

672/2/2013/2015

4.

Biologia

I

Biologia na czasie

E. Bonar

W. Krzeszowiec – Jeleń

S. Czachorowski

NOWA ERA

450/2012

5.

Historia

I - II

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006

A. Brzozowski

G. Szczepański

STENTOR

 

537/2012

6.

Fizyka

I

Odkryć fizykę.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

M. Braun

W. Śliwa

NOWA ERA

447/2012

7.

Geografia

I

Oblicza geografii.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

NOWA ERA

433/2012

8.

Chemia

I

To jest chemia.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

NOWA ERA

438/2012

9.

Podstawy przedsiębiorczości

II

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Wydawnictwo Szkolne PWN

427/2012

10.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

NOWA ERA

426/2012

11.

Informatyka

II

Informatyka zakres podstawowy.

Odkrywamy na nowo

A. Gawełek

OPERON

452/2012

12.

Wiedza

o społeczeństwie

III

Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

Z. Smutek

J. Maleska

OPERON

407/2011

Komunikat dla kandydatów.

GIMNAZJALISTKO! GIMNAZJALISTO!

MARTWISZ SIĘ ŻE ZABRAKNIE DLA CIEBIE MIEJSCA NA WYBRANYM KIERUNKU?

Informujemy, że w przypadku większej ilości chętnych do podjęcia nauki w zawodzie, niż liczba miejsc, istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego.


Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 11 maja -24 czerwca 2015 do 12.00

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący sposób:

zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole – gimnazjum, lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z 5 kroków

 1. Wskazanie z listy nazwy gimnazjum macierzystego
 2. Uzupełnienie swoich danych osobowych
 • Podanie adresu email pozwoli na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła
 1. Uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
 2. Wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
 3. Wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w 5 kroku  ( tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie
 • w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy, zasięgnąć informacji w tej szkole, kiedy będzie niezbędne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego (krok 2), ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów (krok 2) konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 30 czerwca 2015r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia ( konkursy)

III  ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 26 czerwca - 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

03 lipca 2015r.  godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

 

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 03 lipca godz. 10.00 do 07 lipca 2015r. do godz. 10.00

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

08 lipca 2015r. godz. 09.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Wykaz podreczników w roku szkolnym 2014-15

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Matematyka

I

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

A. Cewe,

M. Krawczyk,

M. Kruk,

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

596/1/2012

I

(technik eksploatacji portów             i terminali)

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy

A. Cewe,

M. Krawczyk,

M. Kruk,

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

549/1/2012

II

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony

A. Cewe,

M. Krawczyk,

M. Kruk,

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

596/1/2012

II

(technik eksploatacji portów              i terminali)

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy

A. Cewe,

M. Krawczyk,

M. Kruk,

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

549/1/2012

III

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy i rozszerzony

A. Cewe,

M. Krawczyk,

M. Kruk,

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

596/1/2012

III

(technik eksploatacji portów              i terminali)

Matematyka w otaczającym nas świecie – zakres podstawowy

A. Cewe,

M. Krawczyk,

M. Kruk,

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

549/1/2012

IV

Matematyka z plusem – zakres podstawowy

 

 

 

 

M. Dobrowolska,

M. Karpiński,

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

38/09/S

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

2.

Język polski

I

Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, część 1

 

 

K. Mrowcewicz

 

 

STENTOR

498/1/2012

Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, część 2

 

A. Nawarecki,

D. Siwicka

STENTOR

498/2/2102

II

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura, część 1. Podręcznik dla  II klasy liceum i technikum

 

E. Paczoska

STENTOR

199/03

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura, część 2. Podręcznik dla  II klasy liceum i technikum

 

E. Paczoska

STENTOR

50/04

III

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura. Podręcznik dla III klasy liceum          i technikum

 

J. Kopciński

STENTOR

200/04

IV

Przeszłość to dziś. Literatura – język –kultura. Podręcznik dla III klasy liceum          i technikum

 

J. Kopciński

STENTOR

200/04

3.

Biologia

I

Biologia na czasie

E. Bonar,

W. Krzeszowiec – Jeleń,

S. Czachorowski

NOWA ERA

450/2012

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

4.

Język angielski

I

Matura Focus 2

A2+/B1

D. Brayshaw

B. Michałowski

Pearson

 

672/2/2013

II

Matura Choices Pre - Intermediate

A. Sikorzyńska,
M. Harris

 

Pearson

Education

522/2/2012

Longman Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chanoller

Longman

Pearson

696/2014

III

Oxford Matura Trainer

Poziom podstawowy

 

G. J. Manin

D. Gryca

J. Sobierska

J. Sosnowska

 

Oxford

University Press

688/1/2014

IV

Oxford Repetytorium

J. Quintana

I. Gąsiorkiewicz - Kozłowska

Oxford

University Press

688/1/2014

5.

Historia

i społeczeństwo

II

Historia i społeczeństwo.

Wojna i wojskowość

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

667/3/2013

III

Historia i społeczeństwo.  Ojczysty Panteon   i ojczyste spory

M. Markiewicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

644/1/2013

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

6.

Język niemiecki

I

Infos 1A

Infos 1 B

C. Serzysko

B. Sekulski

 

Pearson

451/1/2012

451/2/2012

II

Infos 1B

Infos 2 A

C. Serzysko

B. Sekulski

 

Pearson

451/2/2012

451/3/2012

III

Infos 2 B

B. Sekulski

Pearson

451/4/2012

IV

Alles klar 3 a

Alles klar 3 b

K. Łuniewska

Z. Wąsik

 

WSiP

73/04

7.

Historia

I

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006

A. Brzozowski

G. Szczepański

STENTOR

 

537/2012

II

Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006

A. Brzozowski

G. Szczepański

STENTOR

 

537/2012

IV

Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje.

Historia XIX i XX wieku

G. Szelągowska

WSiP

40/03

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

8.

Fizyka

I

Odkryć fizykę.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

M. Braun

W. Śliwa

NOWA ERA

447/2012

II

Zrozumieć fizykę 1.

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn – Byczuk

E. Wójtowicz

 

NOWA ERA

632/1/2013

III

Zrozumieć fizykę 1.

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn – Byczuk

E. Wójtowicz

 

NOWA ERA

632/1/2013

Zrozumieć fizykę 2.

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn – Byczuk

E. Wójtowicz

 

NOWA ERA

632/2/2013

9.

Wiedza

o społeczeństwie

I

Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

Z. Smutek

J. Maleska

OPERON

407/2011

10.

Podstawy przedsiębiorczości

I

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Wydawnictwo Szkolne PWN

427/2012

II

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Wydawnictwo Szkolne PWN

427/2012

11.

Chemia

I

To jest chemia.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

NOWA ERA

438/2012

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

12.

Geografia

I

Oblicza geografii.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy

R. Uliszak

K. Wiedermann

NOWA ERA

433/2012

II

(technik eksploatacji portów               i terminali)

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego      i technikum.

Zakres rozszerzony

R. Malarz

M. Więckowski

NOWA ERA

501/1/2012

III

(technik eksploatacji portów               i terminali)

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego     i technikum.

Zakres rozszerzony

T. Rachwał

NOWA ERA

501/2/2012

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

NOWA ERA

426/2012

14.

Informatyka

I

Informatyka zakres podstawowy.

Odkrywamy na nowo

A. Gawełek

OPERON

452/2012

15.

Wiedza

o kulturze

I

Wiedza o kulturze

R. Chymkowski

W. Dudzik

M. Wójtowski

WSiP

227/03

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie:

 • Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015
 • ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) - art. 9-15

1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej prowadzona jest w systemie elektronicznym.

2. Planowane kierunki kształcenia:

zawód:

technik hutnik

technik mechanik

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik eksploatacji portów i terminali

3. Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci, którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b) posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
i uczestników studiów doktoranckich

4. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego

b) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

c) osiągnięcia ucznia
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci 
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata

b)  niepełnosprawność kandydata

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

7. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji:

Suma punktów jaką może uzyskać kandydat do szkoły wynosi maksymalnie 200 punktów.

a) ilość punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów

b) ilość punktów możliwa do uzyskania z przeliczenia ocen z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 76 punktów

c) ilość punktów możliwa do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie wynosi maksymalnie 24 punkty

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

Zawód

Przedmioty

technik hutnik

technik mechatronik

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, plastyka, zajęcia techniczne, język obcy *)

 

technik eksploatacji portów i terminali

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

WOS, historia, geografia, informatyka, język obcy *)

 

 

*) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

Zasady przyznawania punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

dopuszczający

0 punktów

dostateczny

9 punktów

dobry

13 punktów

bardzo dobry

16 punktów

celujący

19 punktów

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja maksymalna

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty

 

12 punktów

- za jeden tytuł  - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty

Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Kandydat może uzyskać maksymalnie  5 pkt

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata        5  pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty       4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie       3 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Przedmiot

Punktacja

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

Uwaga:

1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia.

 

 

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Termin

Działanie

od 12 maja 2014 r.

do 25 czerwca 2014 r.

(do godz. 12.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych.

od 27 czerwca 2014 r.

do 01 lipca 2014 r.

(do godz. 15.00)

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

04 lipca 2014 r.
(do godz. 10.00)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

do 08  lipca 2014 r.
(do godz. 10.00)

Potwierdzanie przez kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

09 lipca 2014 r.
(do godz. 9.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W przypadku wolnych miejsc dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające

I termin - lipiec

od 09 lipca 2014 r.

do 10 lipca 2014 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

11 lipca 2014 r. o godz. 9.00

Wywieszenie list zakwalifikowanych

od 11 lipca 2014 r.
do 14 lipca 2014 r.

(do godz. 12.00)

Potwierdzanie przez kandydatów woli nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

14  lipca 2014 r. o godz. 15.00

Wywieszenie list przyjętych

II termin - sierpień

od 15 lipca 2014 r.

do 25 sierpnia 2014 r.

(do godz. 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

26 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00

Wywieszenie list zakwalifikowanych

od 26 sierpnia 2014 r.

do 27 sierpnia 2014 r.

(do godz. 12.00)

Potwierdzanie przez kandydatów woli nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

27 sierpnia 2014 r. o godz.15.00

Wywieszenie list przyjętych

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • bilans zdrowia ucznia, karta zdrowia i karta szczepień

Skierowanie na badanie wydaje Dyrektor Szkoły w Punkcie Naborowym. Niedostarczenie do dnia 29 sierpnia 2014 r. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie będzie skutkowało skreśleniem z listy przyjętych.

Ulotka reklamowa

Ulotka reklamowa Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Ulotka reklamowa Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

vfV

Plakat technik hutnik

 

Zasady przyjęć uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Na podstawie:

 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012/2013
 • § 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.)

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej prowadzona jest w systemie elektronicznym.
 2.  

 3. Planowane kierunki kształcenia:
 4. zawód:

  technik elektronik

  technik mechatronik

  technik mechanik

  technik pojazdów samochodowych

  technik eksploatacji portów i terminali

   

 5. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji:
 6. Suma punktów jaką może uzyskać kandydat do szkoły wynosi maksymalnie 200 punktów.

  a)  ilość punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów

  b)  ilość punktów możliwa do uzyskania z przeliczenia ocen z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 76 punktów

  c) ilość punktów możliwa do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie wynosi maksymalnie 24 punkty

  Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

  Zawód

  Przedmioty

  technik elektronik

  technik mechatronik

  technik mechanik

  technik pojazdów samochodowych

  język polski,

  informatyka,

  zajęcia techniczne,

  matematyka lub fizyka

   

  technik eksploatacji portów i terminali

  język polski, WOS, geografia, język obcy *)

  *) w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

   

  Zasady przyznawania punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

  Ocena z zajęć edukacyjnych

  Ilość punktów

  dopuszczający

  0 punktów

  dostateczny

  9 punktów

  dobry

  13 punktów

  bardzo dobry

  16 punktów

  celujący

  19 punktów


  Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

  Rodzaj osiągnięcia

  Punktacja maksymalna

  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

  5 punktów

  Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

   

  12 punktów

  - za jeden tytuł  - 10 punktów

  - za dwa i więcej tytułów -

  dodatkowo 2 punkty

  Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych  i sportowych indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie  5 pkt

  Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

  5 punktów
  I miejsce lub tytuł laureata 5  pkt.
  II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt.
  III miejsce lub wyróżnienie 3 pkt.

  Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.

  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

  2 punkty

   

  Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  Przedmiot

  Punktacja maksymalna

  język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

  maksymalnie 20 punktów

  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

  maksymalnie 20 punktów

  matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

  maksymalnie 20 punktów

  przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

  maksymalnie 20 punktów

  język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent *)

  *) w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

  maksymalnie 20 punktów

   

 7. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 8.  

 9. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 6, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 10.  

 11. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kurator Oświaty dla   uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012:
 12. 1) język polski

  2) język angielski

  3) język niemiecki

  4) język francuski

  5) język rosyjski

  6) historia

  7) matematyka

  8) fizyka

  9) biologia

  10) chemia

  11) geografia

  12) wiedza o społeczeństwie

   

 13. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 14. a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

  b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

  c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

  d)  kandydaci, których jeden z rodziców był absolwentem Zespołu Szkół Technicznych,

  e) kandydaci, którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

   

 15. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału  w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 16.  

 17. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Minimalna liczba punktów wymagana przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej wynosi 60 punktów.
 18.  

 19. Planowany limit miejsc w klasach pierwszych wynosi 96 osób.
 20. W przypadku większej ilości kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

   

 21. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.
  • zgłoszenie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej
  • trzy zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 22. Terminy rekrutacji:

  Termin

  Działanie

  od 14 maja 2012 r.

  do 25 czerwca 2012 r. (do godz. 12.00)

  Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
  Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru.

  od 29 czerwca 2012 r. do 02 lipca 2012 r.

  (do godz. 1500)

  Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)

  05 lipca 2012 r.
  (do godz. 1000)

  Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

  do 09  lipca 2012 r.
  (do godz. 1200)

  Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów)      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

  10 lipca 2012 r.
  (do godz. 1000)

  Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

  od 10 lipca 2012 r.
  do 31 sierpnia 2012 r.

  Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
  Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

   

  Wymagane dokumenty:

   


  Dokumenty będą przyjmowane w punkcie rekrutacyjnym (I piętro) w godzinach od 8.00 do 16.00.

 


 

pobierz zasady rekrutacji w formacie *pdf

ZST przedstawia: OTO MY!