ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Termin

Działanie

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły.

od 31 lipca 2020 r.
do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
w tym zmiana szkół do których kandyduje.

do 04 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych              
i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.*

19 sierpnia 2020 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

do 22 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym Dyrektora Szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się  Dyrektorowi Szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do dnia 25 września 2020 r. Niezłożenie w tym terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.