ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa do Dyrektora Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Załącznik 7_2314.pdf.
  3. Wypełniony i podpisany formularz można przekazać drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
  4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.