ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Konkurs Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału  w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM realizowanym w ramach projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! skierowanym do uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych województwa śląskiego

Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności na  kartkę  do albumu przedstawiającą nieznanych świadków wydarzeń sprzed 40 lat z Regionu Śląsko - Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do Pani mgr Anety Majdzik oraz Pani mgr Agnieszki Janikowskiej. Na laureatów konkursu czekają dyplomy i ciekawe nagrody.

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

realizowanego w ramach projektu

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!

 

I CELE KONKURSU

 • odszukanie i utrwalenie biogramów nieznanych uczestników, świadków, członków NSZZ „Solidarność” z okresu stanu wojennego, z Regionu Śląsko - Dąbrowskiego, Częstochowskiego
  i Podbeskidzia.
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,
 • rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży,
 • kształcenie poczucia estetyki,
 • docenienie kreatywności i pomysłowości.

 II PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastyczno - literackiej w formacie A4 stanowiącej kartkę do albumu z biogramem uczestnika, świadka wydarzeń stanu wojennego w Polsce w latach 1981 – 1983. Prace powinny być wykonane:

- własnoręcznie bez użycia techniki komputerowej

lub

- w grafice komputerowej.

 1. Prace będą oceniane w dwóch etapach: rejonowym i wojewódzkim w czterech kategoriach:

- klasy IV-VI szkół podstawowych,

- klasy VII-VIII szkól podstawowych,

           - uczniowie szkół ponadpodstawowych

           - prace wykonane w grafice komputerowej.

  

III KRYTERIA OCENIANIA

 1. Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
 • Zgodność z tematem - biogram będzie dotyczył uczestnika, działacza, członka związku zawodowego w okresie stanu wojennego,
 • zachowanie właściwych proporcji miedzy częścią literacką a plastyczną,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • właściwy dobór techniki i środków,
 • przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
 • estetyka i forma,
 • umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość.
 1. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:
 • format pracy nie może być większy ani mniejszy niż A4,
 • praca musi zawierać część literacką-biogram i część plastyczną,
 • substancje użyte do wykonania pracy (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze itp.) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,
 • do każdej pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza,

c) klasa, do której aktualnie uczęszcza,

d) nazwę gminy, w której mieści się szkoła,

e) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

IV PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest osobiste dostarczenie lub wysłanie drogą pocztową pracy konkursowej wraz z załącznikami określonymi w pkt. 5. do właściwej dla szkoły Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, Bytomiu, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu  lub Wydziału Nadzoru Edukacji w Katowicach.
 2. Termin dostarczenia prac: 8 listopada 2021 r.
 3. O przyjęciu pracy decyduje data dostarczenia lub data stempla pocztowego.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa musi być przygotowana specjalnie na ten konkurs.
 5. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej następujące dokumenty:
 • kartę zgłoszenia uczestnika konkursu (załącznik nr 1),
 • klauzulę informacyjną dla uczestnika  wraz z wyrażeniem zgody (załącznik nr 2)
 1. Prace przysłane po terminie lub bez załączników nie będą oceniane.
 2. Prace ocenią komisje: rejonowa i wojewódzka. Komisja rejonowa nominuje najlepsze prace do etapu wojewódzkiego.
 3. Komisja wojewódzka powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty wyłoni nagrodzonych i wyróżnionych.
 4. Nadesłane i nagrodzone prace stworzą album przedstawiający nieznane lub na nowo odkryte osoby i świadków wydarzeń sprzed 40 lat.
 5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się:
 •  26 listopada 2021 dla Regionu Podbeskidzia,
 • 29 listopada 2021 r. dla Regionu Częstochowskiego,
 • 6 grudnia 2021 r. dla Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone stronie internetowej projektu http://pamiec81.pl

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej projektu: http://pamiec81.pl
 3. Nadesłanie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wydawanych przez niego publikacjach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW
Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Literackiego Tropiciele historii – poszukiwanie ludzi „Solidarności”

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (DUUE L119 z 2016 ze zm.) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO przysługują uczestnikowi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (dalej: KO w Katowicach). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem uczestnika praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Literackiego – Tropiciele historii - Poszukiwanie ludzi „Solidarności” jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka.
 2. Z inspektorem ochrony danych w KO w Katowicach w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer tel. 32 606 30 37.
 3. KO w Katowicach przetwarza dane osobowe uczestnika w celu udziału w Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno – Literackiego – Tropiciele historii - Poszukiwanie ludzi „Solidarności”. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o załącznik nr 1 do Regulaminu - Karty zgłoszenia ucznia do udziału w konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, imienia, nazwiska, klasy oraz informacji dot. szkoły,
do której uczestnik uczęszcza jest dobrowolnym, ale koniecznym, aby brać udział w przeglądzie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału ucznia w konkursie.

 • 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 51 ust.1 pkt.14 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
 1. Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych oraz danych uczestnika konkursu zgodnych z Załącznikami 1i 2:
 2. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) a na stronie internetowej do końca 2021 r.
 3. W związku z przetwarzaniem przez KO w Katowicach, danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów, przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 4. a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 Konkurs przeprowadzają mgr Aneta Majdzik, mgr Agnieszka Janikowska