ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Dofinansowanie zakupu podręczników

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

 1. Słabowidzącym
 2. Niesłyszącym
 3. Słabosłyszącym
 4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 6. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 7. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
 8. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 9. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

 

Jak ubiegać się o pomoc ?                    

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz  ćwiczeniowych należy:

 • złożyć wniosek i kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do dyrektora szkoły do dnia 06.09.2023r.
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy (445 zł dla technikum i 390zł dla szkoły branżowej)
 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych
 • zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, nastąpi do końca roku 2023.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046) oraz uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.