ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/15


Uczniom klas III szkół ponadgimnazjalnych przysługuje pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych, uzależniona od dochodów na członka rodziny ucznia. Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o wyprawkę szkolną wynosi 539 zł na osobę w rodzinie ucznia,

Wyprawka szkolna przysługuje także uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową,  w tym z afazja, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wszystkich typów szkół, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód.

Pomoc w postaci wyprawki szkolnej będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15 wraz z zaświadczeniami (lub oświadczeniami) o dochodach ze wszystkich źródeł utrzymania. Termin składania wniosków zostanie podany w późniejszym terminie.

W 2014 r. możliwość dofinansowania podręczników otrzymają uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ w tych klasach nauczanie prowadzone będzie w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego, co wiąże się  z koniecznością zakupu nowych podręczników.