ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych jadą do Hiszpanii

 

DOBRE PRAKTYKI – LEPSZA PRACA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH JADĄ NA BEZPŁATNY STAŻ DO HISZPANII !!!

Narodowa Agencja Programu Erasmus + przekazała informację, że nasz projekt
„Dobre praktyki – Lepsza praca – Lepsza przyszłość” został zatwierdzony do sfinansowania.

Charakterystyka projektu:

Projekt „Dobre praktyki – Lepsza praca – Lepsza przyszłość” zostanie przeprowadzony we współpracy z organizacją euroMind zajmującą się realizacją projektów mobilnościowych. Głównym celem projektu DOBRE PRAKTYKI – LEPSZA PRACA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Technicznych  jest podniesienie kwalifikacji / kompetencji zawodowych, przede wszystkim w zakresie szkolenia praktycznego, zwiększenie kompetencji miękkich / interdyscyplinarnych, zwiększenie motywacji do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej oraz poprawa znajomości języków obcych.

Pobyt uczniów w placówkach hiszpańskich pozwoli na zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych już kompetencji w zakresie zawodowym tj. eksploatacji portów i terminali, mechaniki, mechatroniki i mechaniki samochodowej co w sferze praktycznej osiągnięte będzie przez praktyki w dobrze wyposażonych warsztatach, a w sferze teoretycznej dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze. Kontakt z rówieśnikami i kulturą hiszpańską przyczyni się do rozwoju osobowego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 2 - 4 Technikum nr 4 o specjalności: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali, technik mechatronik.

Uczniowie wyjeżdżają w terminach:

1XI - 14XI 2015 r. (technik pojazdów samochodowych – 16 uczniów),

15XI - 28XI 2015 r. (technik mechanik - 16 uczniów),

29XI - 12 XII 2015 r. (technik eksploatacji portów i terminali - 16 uczniów),

4IX - 17IX 2016 r. (technik mechatronik - 16 uczniów).

Staż obejmuje 2 – tygodniowy pobyt w placówkach szkoleniowych, zakładach produkcyjnych oraz autoryzowanych serwisach samochodowych zgodnie z profilem nauczania uczestników. Pozwoli on zdobyć uczniom praktyczne doświadczenie zawodowe. Oprócz odbycia praktyk zawodowych uczestnicy mają zagwarantowaną podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport lokalny, wsparcie pracowników firmy euroMind oraz polskich opiekunów. Firma euroMind, dysponując odpowiednim zapleczem, zapewnia uczestnikom program kulturalny.
Uczestnicy będą mogli rozwijać nie tylko kompetencje zawodowe lecz również międzykulturowe, językowe i komunikacyjne. Przed wyjazdem uczniowie odbędą w szkole zajęcia przygotowujące ich językowo i realioznawczo do odbycia stażu na terenie Hiszpanii. Dla uczniów oraz ich rodziców odbędą się spotkania informacyjne.

Po odbyciu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty ECVET i Europass Mobility.

 

Zapraszamy do procesu rekrutacji na realizację stażu zagranicznego

uczniów klas: I, II i III o profilach:
Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik i Technik eksploatacji portów i terminali.

Rekrutacja dla uczniów o profilu Technik mechatronik rozpocznie się w roku szkolnym 2015/2016, ze względu na późniejszy termin wyjazdu.

Kryteria wyboru uczestników:

- Rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnymi uczestnikami projektu, podczas której zostaną poddane weryfikacji takie obszary jak: zainteresowanie projektem, zainteresowanie przedmiotami zawodowymi, wykazywanie chęci zdobywania nowych doświadczeń;

- Średnia ocen z ostatniego semestru z przedmiotów zawodowych;

- Oceny z ostatniego semestru z języków obcych;

- Frekwencja na zajęciach szkolnych;

- Zaangażowanie w życie szkoły, które zostanie ocenione na podstawie liczby punktów uzyskanych do oceny zachowania zgodnie z WSO;

- Pochodzenie z rodziny wielodzietnej lub niepełnej;

- Pochodzenie z rodziny o niskim statusie materialnym;

- Wysoka kultura osobista i brak nałogów;

- Opinia wychowawcy.

Rekrutacja rozpocznie się 01 czerwca 2015 r. Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej Szkoły.

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

W pierwszej połowie czerwca Dyrektor szkoły ogłosi wstępną listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Do każdej listy podstawowej zostanie utworzona lista rezerwowa dwóch osób na wypadek rezygnacji uczniów z listy podstawowej, po ogłoszeniu wyników. Zapewniony będzie tygodniowy termin ewentualnych odwołań.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela koordynator  – mgr inż. Katarzyna Szczepańska

 

 


 

Zapraszamy do procesu rekrutacji uczniów klas: I, II i III o profilach: Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik i Technik eksploatacji portów i terminali.


Poniżej do pobrania:

formularz aplikacyjny do projektu , który należy wypełnić i do 10.06 2015 r. złożyć w bibliotece szkolnej do pani mgr Joanny Gumuły.

regulamin rekrutacji ,którym należy się zapoznać