ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego i w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz zakupu materiałów edukacyjnych  skierowana jest do uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą składać:

- rodzice ucznia (prawni opiekunowie),

- rodzice zastępczy,

- osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

- osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.),

- pełnoletni uczniowie,

- nauczyciele,

- pracownicy socjalni,

- inne osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 6 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Załączniki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1342),