ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie !!!


UWAGA !!!
Zapraszamy do udziału w nowym projekcie pt. Szkoła, praca, przyszłość - europejski start w życie zawodowe.

Informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 


Ilość uczniów: 2 grupy 12- osobowe,
(18 uczniów/uczennic z Technikum Nr 4 oraz 6 uczniów/uczennic z Branżowej Szkoły
I stopnia). Udział w projekcie jest bezpłatny.
Termin pobytu: 02.10.2021r. – 16.10.2021r.;
Miejsce pobytu: Hiszpania, Grenada, Zespół Szkół Ave Maria Casa Madre;
Miejsce noclegu i wyżywienia: internat szkoły ze stołówką szkolną;
Język projektu: język angielski;
Podróż: autokar i samolot;
Ubezpieczenie: Uczniowie/uczennice zostaną dodatkowo ubezpieczeni na czas podróży i pobytu.
Przed wyjazdem uczniowie/uczennice wezmą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i psychologicznym (spotkania po zajęciach lekcyjnych) we wrześniu.
Opiekunowie: nauczyciele ze szkoły ( 2 opiekunów na grupę).
Zajęcia odbywają się z młodzieżą hiszpańską w w/w szkole. Podczas projektu realizowany jest program kulturalny.
Do udziału w projekcie mogą aplikować wszyscy uczniowie/uczennice ZST bez względu na kierunek nauczania. Aby zgłosić chęć uczestniczenia w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.
Realizacja projektu:
Tematem współpracy z hiszpańską młodzieżą jest wejście na rynek zawodowy. Jest to tematyka z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości oraz zagadnienia kulturowe Polski i Hiszpanii.
Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu p. Agnieszki Muchy przez dziennik elektroniczny (również w czasie wakacji).

 

Ramowy harmonogram działań w projekcie:

 1. Rekrutacja – do 02 sierpnia 2021r. Formularz zgłoszeniowy został rozdany wraz
  ze świadectwem, jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie szkoły.
 2. 16 sierpnia 2021r. – ogłoszenie listy głównej oraz rezerwowej
 3. Wrzesień – zebrania z uczniami/uczennicami i rodzicami/opiekunami prawnymi
  (podpisanie umów oraz innych dokumentów związanych z wyjazdem)
 4. Wrzesień – przygotowanie uczniów/uczennic do wyjazdu (po zajęciach lekcyjnych):
  - przygotowanie z języka angielskiego,
  - przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne,
  - przygotowanie kulturowe,
  - spotkania z koordynatorem projektu.
 5. Październik – wyjazd (działania mobilnościowe)
 6. Działania upowszechniające rezultaty projektu
 7. Złożenie raportów końcowych.
 8. Otrzymanie certyfikatów.

 

Streszczenie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje 2 tygodnie, gdzie 10 dni przeznaczone jest na zajęcia merytoryczne, 2 dni na realizację programu kulturalnego oraz 2 dni na podróż.
Szkoła z Hiszpanii gości szkołę polską. Młodzież będzie wspólnie pracować nad określoną w projekcie tematyką związaną z wejściem na rynek pracy w ramach doradztwa zawodowego oraz podstaw przedsiębiorczości. Wspólnie wybraliśmy taką tematykę, ponieważ jest ona bardzo bliska uczniom obu szkół. Młodzież często po ukończeniu szkoły podejmuje życie zawodowe. Niedoświadczone jeszcze zawodowo młode osoby skonfrontowane są z trudnymi krokami na początku drogi zawodowej. W związku z tym nasze działania związane będą
z drogą, jaką uczniowie szkoły muszą przebyć, aby otrzymać pracę. Będziemy m.in. wypracowywać konkretne materiały do wykorzystania przez wszystkich uczniów szkół. 

Podjęcie pracy to zmierzenie się młodego człowieka nie tylko z umiejętnościami twardymi, ale też z kompetencjami miękkimi. Poruszymy takie zagadnienia jak: praca w grupie, odnalezienie się w nowym środowisku, zwłaszcza międzynarodowym, organizacja czasu pracy, organizacja i wykonanie powierzonych zadań, organizacja miejsca pracy.

Nieoceniona będzie realizacja mobilności w języku angielskim. Będzie on językiem roboczym podczas realizacji całego przedsięwzięcia oraz wykonywaniu poszczególnych zadań. 

Nieodłącznym elementem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest wymiar kulturowy. Szkoły przedstawią kulturę reprezentowanych krajów. Będziemy mogli zwiedzić Grenadę oraz okolice.

Główne cele projektu:

- Podniesienie kompetencji zawodowych na etapie przygotowania do wejścia w życie zawodowe.
- Podniesienie kompetencji językowych.
- Podniesienie kompetencji kulturowych.
- Rozwój osobisty.Rekrutacja:

Proces rekrutacji uczestników projektu odbywa się wg następującego harmonogramu i zasad:

a). Procedura wyboru uczestników inicjatywy zapewnia równe szanse dla wszystkich zainteresowanych uczniów/uczennic.

b). Wszyscy uczniowie/uczennice szkoły i ich rodzice zostaną poinformowani o możliwości udziału w przedsięwzięciu zagranicznym.

c). Informacje o przedsięwzięciu oraz kryteria rekrutacji będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku. Informacja zostanie przekazana przez wychowawców na zebraniach z rodzicami.

d). Uczniowie/uczennice, którzy/re chcą wziąć udział w projekcie, muszą wypełnić formularz aplikacyjny (do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkoły). 

pobierz formularz aplikacyjny

Kryteria rekrutacji:

24 miejsca podzielone są między Technikum Nr 4 – 18 miejsc oraz Branżową Szkołę I stopnia – 6 miejsc (Osobna rekrutacja dla obu typów szkół, na tych samych zasadach.)

- zgoda rodziców na udział w projekcie,

- ocena zachowania:
  wzorowe 3 pkt,
  bardzo dobre 2 pkt,
  dobre 1 pkt.

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych
  6,0-5,1 6 pkt,
  5,0-4,5 5 pkt,
  4,4-3,9 4 pkt,
  3,8-3,3 3 pkt,
  3,2-2,7 2 pkt,
  2,6-2,1 1 pkt.
- średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących
  6,0-5,1 6 pkt,
  5,0-4,5 5 pkt,
  4,4-3,9 4 pkt,
  3,8-3,3 3 pkt,
  3,2-2,7 2 pkt,
  2,6-2,1 1 pkt.

- ocena z języka angielskiego:
  cel 5 pkt,
  bdb 4 pkt,
  db 3 pkt,
  dst 2 pkt,
  dop 1 pkt.

- frekwencja na zajęciach lekcyjnych:
100%-94% 5 pkt,
93%-87% 4 pkt,
86%-80% 3 pkt,
79%-73% 2 pkt,
72%-66% 1 pkt.

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych, a następnie ogólnokształcących.

Oceny i frekwencja dotyczą wyników na koniec roku szkolnego 2020/2021.

16 sierpnia 2021r. Dyrektor szkoły ogłosi listę 24 uczniów/uczennic (w dwóch grupach) zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

Uczniom/uczennicom pozostawiony będzie 2-tygodniowy termin do odwołania.Zapraszam do udziału w projekcie.
                          koordynator
                                Agnieszka Mucha