ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Stypendia

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2017/2018

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności;

  1. a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
  2. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
  3. c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
  4. d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie poniżej wymienionych dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość:

– imiennych faktur VAT,

– imiennych rachunków,

– imiennych dowodów wpłat KP,

– biletów imiennych miesięcznych.

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna się zawierać w okresach:

  1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.
  2. Abonament za usługę internet oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „luksusowych”, gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.


Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będą wydawane od dnia 16.08.2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 – w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 9.00 do 13.00 natomiast w czwartek w godzinach od 11.00 do 16.30.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 01.09.2017r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 2 – punkt informacyjny na parterze.

Termin składania wniosków mija dnia 15.09.2017r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Więcej informacji dotyczących stypendium szkolnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro) lub telefonicznie pod numerem 571-332-336

 

pobierz wniosek