ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Klauzula informacyjna dla ucznia pełnoletniego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą;
  41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowane przez Dyrektora dr Marka Czerwca tel. 32 2622901, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, z którym można skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez kontakt bezpośredni: tel. 503 038 001, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7.09.1991r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r.
  – Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pani/Pana dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres edukacji
  w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące
 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
  do przenoszenia danych
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Pani/Pana w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej,
 • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkowało pominięciem danych dotyczących Pani/Pana w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział
 • Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Klauzula informacyjna RODO

Dąbrowa Górnicza, 31.07.2018 r.


Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowany przez Dyrektora dr Marek Czerwiec;
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 503 038 001;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowanie akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
 • w celu podejmowania akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych jest dobrowolne.

Niniejsza klauzula została zamieszczona:
1) Na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych
2) Na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych / BIP


 

Dąbrowa Górnicza, 31.07.2018 r.


Klauzula informacyjna dla ucznia pełnoletniego


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowane przez Dyrektora dr Marek Czerwiec;
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 503 038 001;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowanie akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);


4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
 • w celu podejmowania akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych jest dobrowolne.


Niniejsza klauzula została zamieszczona:
1) Na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych
2) Na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych / BIP

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą;
  41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowane przez Dyrektora dr Marka Czerwca tel. 32 2622901, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, z którym można skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez kontakt bezpośredni: tel. 503 038 001, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7.09.1991r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r.
  – Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres edukacji
  w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące
 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
  do przenoszenia danych
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych,
 • Podanie danych osobowych ucznia w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej,
 • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkowało pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział

Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.