ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja dotycząca składania deklaracji do egzaminu z kwalifikacji w roku szkolnym 2017/2018

Sesja K183 CZERWIEC – LIPIEC 2018r

Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza, absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

DEKLARACJE POBIERA SIĘ I SKŁADA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Termin składania deklaracji: nieprzekraczalny termin: 18 luty 2018r

Zdający, którzy nie zdali egzaminu lub jego części w sesji K181 będą mogli złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w następnej sesji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników

 

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa
 zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

UCZNIOWIE KLASY PRZYSTĘPUJĄCY ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

A.33

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

IIE, IIEB/E

A.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

-

311410

Technik mechatronik

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

-

E.18

Eksploatacja urządzeń
 i systemów mechatronicznych

IIIA

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

-

311513

Technik pojazdów samochodowych

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

IIIC

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

-

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

-

311504

Technik mechanik

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

IIIEB/B

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

-

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

IIISM/S

722307

Operator obrabiarek skrawających

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

IIISM/M

 

 

DO EGZAMINU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ UCZNIOWIE, KTÓRZY:

  • UKOŃCZĄ KWALIFIKACJĘ DO CZERWCA 2018r.
  • W POPRZEDNICH SESJACH EGZAMINACYJNYCH NIE UZYSKALI PROGU ZALICZAJĄCEGO EGZAMIN LUB NIE SKŁADALI W POPRZEDNICH SESJACH DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU.

 

 Absolwenci mogą dwa razy bezpłatnie zdawać egzamin.

Przy trzecim i kolejnych wnoszą opłatę.

Opłata za egzamin wynosi 173,20 zł i dotyczy całości egzaminu. 

 

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego i nie zdała części pisemnej albo praktycznej tego egzaminu, przystępując ponownie do tej części egzamin, wnosi opłatę w wysokości:

 -za przystąpienie do części pisemnej 1/3 opłaty: 57,73 zł

 -za przystąpienie do części praktycznej 2/3 opłaty: 115,47 zł