ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wyprawka szkolna 2013/2014

 

-   klasach I – III i V  szkoły podstawowej,

-   klasach I – III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-   klasach II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego.                                                                                                           

Ponadto pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych.

 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

 

I. Kryteria przyznawania dofinansowania na zakup podręczników:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje:

1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tj. 456 złotych, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2013 r., poz.182, z późn. zm.), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), tj. 539 złotych.

3) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. Sytuacje, które mogą stać się podstawą do podjęcia decyzji przez dyrektora szkoły o przyznaniu pomocy określa art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o pomoc.

4) uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub do szkół artystycznych.

II. Kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

3) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klas I-III szkoły podstawowej oraz  klas I-III

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

3) dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego(niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

3) dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym):klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania;

w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego(niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

 

do kwoty 770 zł

 

dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjów, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 350 zł

 

 

 

dla uczniów niepełnosprawnych( z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego;

3) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

III. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014,  do dnia 5.09.2013 r.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,    w tym poradnię specjalistyczną.

5.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe należy dołączyć uzasadnienie, które rozpatruje dyrektor szkoły i podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów /prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym/ koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

7.W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów  dydaktycznych.

W przypadku złożenia ww. oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna” .

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu w zakresie dofinansowania podręczników zawartym w  załączniku do Uchwały nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., termin realizacji  zwrotu rodzicom ( prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników  został ustalony do dnia 22 listopada 2013r.