ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który posiada opiekuna - Nauczyciela.
 2. W  skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, zaś wybrani przedstawiciele reprezentują społeczność szkolną.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez wszystkich uczniów szkoły. Na zebraniu samorządów klasowych przewodniczący lub zastępca danej klasy, przedstawia kandydata na opiekuna wytypowanego przez swoją klasę.
 4. Kadencja  opiekuna  Samorządu Uczniowskiego trwa dwa lata.
 5. Opiekun – nauczyciel, który wczesnej pełnił funkcję opiekuna  Samorządu Uczniowskiego może ponownie kandydować na to stanowisko.
 6. Stanowisko przewodniczącego i zastępcy samorządu Uczniowskiego nie mogą kandydować uczniowie z klas programowo najwyższych (maturzyści).
 7. Organami Samorządu Uczniowskiego są :
  -   klasowy samorząd uczniowski składając się z 3-4 uczniów i szkolny samorząd uczniowski stanowiący reprezentację uczniów z całej szkoły
 8. Na zebraniu  samorządów klasowych przewodniczący lub zastępstwa danej klasy, przedstawia kandydata na przewodniczącego SU wytypowanego przez swoja klasę.
 9. Przedstawiciele samorządów klasowych wybierają w głosowaniu jawnych przewodniczącego , oraz 4 do 6 członków funkcyjnych szkolnego samorządu uczniowskiego.
 10. Samorząd proponuje zasady (normy) współpracy członków społeczności szkolnej, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  na zaproszenie dyrektora szkoły mogą brać udział  w części posiedzenia Rady pedagogicznej  przedstawić swoje problemy.
 11. Do zadań samorządu należy:
  -  Przedstawianie  Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii na temat wszystkich spraw szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia
  -  organizowanie pomocy koleżeńskiej
  -  opieka nad młodszymi uczniami
  -  dbanie o dobre imię szkoły
  -  organizowanie różnych imprez szkolnych, kulturalnych, rozrywkowych, charytatywnych, opieka nad gablotami szkolnymi i ich uaktualnianie
  -  opieka nad sztandarem szkoły
 12. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
  -  zapoznaniem się z programem nauczania
  - organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  - redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 13. Samorząd Uczniowski na początku roku szkolnego przedstawia Dyrektorowi Szkoły plan na dany rok
 14. Wszelkie działania Samorządu nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 15. Wszelkie działania Samorządu winny być konsultowane z opiekunem.
 16. Samorząd zobowiązany jest do godnego reprezentowania Szkoły w środowisku lokalnym.
 17. Członkowie samorządów klasowych winni wszystkie postanowienia i propozycje, które zostały przyjęte na zebraniach Samorządu przekazywać pozostałym kolegom i koleżankom z klasy.
 18. Przedstawiciele Samorządu winni stanowić pozytywny przykład dla pozostałych uczniów.
 19. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów organów swego Samorządu lub odwołania ich, jeśli nie spełniają swoich funkcji lub spełniają je źle.
 20. Nieprzestrzeganie w/w regulaminu wiąże się z wykluczeniem z Samorządu Uczniowskiego.